Nr010 Urban Foresight – driver städers utveckling mot elektriska bilar

 

Urban Foresight jobbar för att skapa framtidens städer med ett starkt fokus på hållbara transportsystem och elektriska bilar. Företaget har också publicerat “50 big ideas shaping the future on electric mobility”. Tellus Think Tank möter VD:n David Beeton för att höra mer om vad som kommer att forma framtidens transportsystem. Domi, Tellus ThinkTank 2015.

Urban Foresight är en av de första företagen som flyttat in i Science Central-området i Newcastle, vilket det största

Science Central i Newcastle upon Tyne. Foto: AnnVixen
Science Central i Newcastle upon Tyne. Foto: AnnVixen

förnyelseprojektet i Storbritannien med syfte att förflytta Newcastle-regionen:

  • mot smart näringslivsspecialisering i områden där regionen kan bli förhållandevis framgångsrikt
  • på ett sätt som mildrar effekten av den fortsatta urbaniseringen, dvs människors fortsatta flytt in till städerna.
  • hitta mildrande lösningar på katastrofer som uppstått på grund av den globala uppvärmningen, som till exempel översvämningar, torka och stormar.

Läs mer om Newcastle och Science Central i Tellus Think Tank-artiklarna:
Nr007 – En introduktion till Newcastle upon Tyne – en stad i hållbarhetens tecken
Nr008 – Universitetet i Newcastle – Hållbara innovationer för Storbritanniens urbana framtid
Nr009 – Science Central – Newcastle upon Tyne lägger en gyllene klivsten mot framtiden

Vad för slags företag är Urban Foresight?

År 2011 grundade David Beeton Urban Foresight och har sedan dess byggt ett team med över 10

David Beeton, VD och grundare av Urban Foresight. Foto: Urban Foresight
David Beeton, VD och grundare av Urban Foresight. Foto: Urban Foresight

personer. David Beeton beskriver konsultfirman som ett företag som får framtiden att hända – “makes-the-future-happen”.

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Urban Foresight fokuserar på att städer, samhällen och näringsliv ska bli mer hållbara, i smått och stort, och företaget har utvecklat en mängd samarbeten med olika typer av organisationer för att klara det. Det som jag tycker är mest spännande med Urban Foresight är att det inte är den organisation som får mest offentlig erkänsla för förändringar som åstadkommits men att de i allra högsta grad ligger bakom både idé och genomförande!

Urban Foresight har en vision.
Urban Foresight har en vision.

Jag frågar David Beeton om Urban Foresights mission och han förklarar:

-Vår “urbana del” innebär att vi värdesätter livet i samhällen och städer. “Foresight-delen” står för att vi är övertygade om att samhällen och städer kan bli smartare och mer hållbara genom att att anta strategier, göra rätt investeringar och förändra affärsmodeller som ligger till grund i våra samhällen.

-Vi som jobbar på Urban Foresight gillar idéer och att försöka oss på att skåda in i framtiden för att förstå hur de framtida affärsmodellerna kommer att se ut – och sedan utvecklar vi strategier för att komma dit. Det är först när vi har presenterat våra idéer till en kommun (City Council) som vi kan få se våra idéer materialiseras, säger David Beeton.

David berättar att Urban Foresight inte är ett traditionellt konsultbolag utan snarare en “consultancy-think-tank”. Många deras projekt realiseras tack vare samarbete med olika organisatoriska partners som tex andra företag, NGO:er och myndigheter. Urban Foresight arbetar inte alltid med siktet på en snabb vinst och deras projekt genererar inte alltid en inkomst med en gång.

Många av projekten som de driver är inte av den typ som en stad skulle upphandla eftersom det inte är självklart vart förändringsprocessen ens ska börja. Urban Foresight arbetar med städerna genom att tillhandahålla “stora idéer” och sedan hjälpa städer och kommuner att komma vidare genom att bygga allianser, bistå vid att skapa kontakter och sedan med arbetet att införskaffa finansiering för att kunna realisera projektidéerna.

Urbaniseringen fortsätter, vad kan man göra för att mildra problemen som växande städer bär med sig?

Städer runt om världen fortsätter att växa allt eftersom fler människor väljer att bosätta sig där, i så kallade urbana områden. Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) bor idag cirka hälften av jordens befolkning i urbana områden och andelen väntas växa till 60% år 2030 och 70% år 2050.

Den snabba ökningen av invånare i urbana områden är en av de problemområden som Världshälsoorganisationen har

Bilar som drivs av fossila bränslen bidrar till att smutsa ned stadsluften. Foto: AnnVixen
Bilar som drivs av fossila bränslen bidrar till att smutsa ned stadsluften. Foto: AnnVixen

identifierat som en av de största vad gäller global hälsa under 2000-talet. De ser en mängd olika problem som beror på urbaniseringen och då speciellt dålig luftkvalitet med förorenad luft, som redan idag är en av jordens största hälsoproblem. Det är framförallt transporterna, som står för minst 25% av de globala energi-relaterade koldioxidutsläppen, som ger upphov till skadliga halterna av koldioxid i luften.

David Beeton berättar också att dieselolja och förbränningen av denna substans har identifierats som extremt farlig och att diesel numera anses vara direkt cancerframkallande och grupperas i samma kategorier som asbest och senapsgas.


DIESEL GRUPPERAS NUMERA I SAMMA KATEGORI SOM ASBEST OCH SENAPSGAS

-Vi har därför inte råd att inte utforska elektriska fordon, säger David Beeton. Han kallar dem för EV’s, kortnamnet för Electrical Vehicles.

Framtidens vägtransporter drivs inte av fossila bränslen och samhället är i konsensus om att utvecklingen bör ske i riktning mot elektriska fordon. Steget dit tas dock inte över en natt då det krävs investeringar i ny infrastruktur för att elektriska fordon ska fungera som transportmedel för en större del av befolkningen.

Enligt David Beeton kan man idag köra med elektrisk bil från Newcastle och hela vägen till London (450 km), då det finns lättillgängliga bil-laddare längst hela vägen. Storbritannien har för tillfället, enligt David Beeton, en av de största snabbladdar-nätverken i Europa. Norge är dock bäst i klassen, säger han.

Snabb-laddarna, som laddar 80% av bilbatteriet inom 20 minuter, finns idag på både brittiska bensinstationer och shopping center. Det vanligaste är dock att bilarna laddas i anslutning till hemmet eftersom de oftast används för resor till och från jobbet och inte kräver mer laddning än så.

David Beeton säger att det fortfarande finns ett behov av att hitta laddningslösningar för boende i flerfamiljshus och att han gärna att det blir en självklarhet att företag tillhandahåller laddare vid arbetsplatsen, tillförmån för de anställda.  

-Science Central har en parkering för anställda på området som tillhandahåller ett par laddare, säger David Beeton och ler!

Phoenix Taxi står snabbladdparkerad på universitetsområdet i Newcastle. Foto: AnnVixen
Phoenix Taxi står snabbladdparkerad på universitetsområdet i Newcastle. Foto: AnnVixen

På väg till denna intervju passerade jag igenom universitetet i Newcastle och såg där  ett flertal tillgängliga snabb-laddare runt området. Vid en laddare stod en Phoenix Taxibil “laddparkerad”. David Beeton berättar att Taxibolaget Phoenix Taxi endast har elektriska bilar eller hybridfordon i sin bilpark och att firman dessutom har Storbritanniens största bilflotta med “lågutsläpps”-bilar.

En annan sak som universitetet i Newcastle gör föredömligt är att alla transporter till och från universitetet kanaliseras till en lagerlokal utanför staden för ompackning till elektriska leveransfordon som levererar varor inom universitetsområdet. Det ger universitetsmiljön en mycket renare luft. Universitetet i Newcastle talar som de lär!

Läs även TellusThinkTank-artikeln om universitetet i Newcastle 

-Just nu forskar bilindustrin mycket inom elektriska bilar, inklusive vätgasbilar – som egentligen ju är en variant på en elektrisk bil eftersom den laddar energi i väte istället för i ett batteri, säger David Beeton.

FRAMTAGNING AV SMARTA SYSTEM FÖR STYRNING AV FRAMTIDA TRANSPORTER KRÄVER SAMARBETE

Han berättar att ett problem som ofta uppstår i planeringsprocessen för framtida transporter är att stadens olika kontor arbetar i sina egna bubblor, “in silos”. Framtagningsprocessen av smarta system för styrning av framtida transporter kräver samarbete mellan stadens olika kontor, myndigheter samt även med andra typer av organisationer.

-Behovet av samarbete är väldigt tydligt just när man arbetar med att öka användningen av elektriska bilar och smarta transportssystem, säger David Beeton.

Han förklarar att elektriska bilar är början på många olika typer av samtal om framtidens infrastruktur och nämner bland annat några ämnen som blir aktuella så som framtidens transport- och energisystem, kommuntjänster till medborgarna och även behov av beteendeförändringar hos dessa.

Vilken typ av projekt deltar Urban Foresight i för att minska höga koldioxidhalter i stadsluften?

Sedan några år tillbaka har Urban Foresight även ett Belgien-kontor för att kunna driva  “European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities”, med syfte att organisera samarbetet mellan 50 olika organisationsmedlemmar från över 15 länder, där det gemensamma målet är att aktivt upphöja elektriska bilar som en möjliggörare av framtidens smarta städer.

Ett annat intressant projekt är “The Mill”, Mobility Integration Living Lab. Här bistår Urban Foresight den skotska

The Mill-projektet i skotska Dundee ämnar att göra staden till ett dataspel. Foto: AnnVixen
The Mill-projektet i skotska Dundee ämnar att göra staden till ett dataspel. Foto: AnnVixen

staden Dundee med utredningar kring elektriska bilar och smarta system. Dundee är en av Storbritanniens förelöpare i den digitala spelindustrin, här har 10% av landets digital studios etablerat sig.

“The Mill”-konceptet ser över möjligheterna med så kallad “gamification” (eller spelifiering på  svenska enligt Wikipedia) där incitament av olika slag ska uppmuntra människor till mer hållbara aktiviteter eller beteenden. Genom att förvandla staden till ett datorspel finns en förväntan att invånarna i Dundee ska känna sig starkt uppmuntrade att agera mer hållbart.   

Istället för att Dundee i framtiden förbjuder bilar genom stadskärnan vid rusningstider, då föroreningshalter i luften är höga, skulle staden istället kunna uppmuntra människor att ta andra rutter genom att tipsa om alternativa vägar genom staden. Informationen skulle kunna spridas med hjälp av mobiltelefoner eller det brittiska sat nav, satellit navigationssystemet.

En typ av incitament eller belöning som har diskuterats är att staden låter ställa upp musikanter eller gatuartister på de föreslagna rutterna – ett koncept som uppfanns av the National Theatre of Scotland och Abertay University i Dundee.

TEV-PROJEKTET….VISIONERAR OM FRAMTIDENS ELEKTRISKA MOTORVÄGAR

TEVprojectet - bilder från Youtube.
TEVprojectet – bilder från Youtube.

En ytterligare samarbetspartner som Urban Foresight fnurlar om framtiden med är det så kallade TEV-projektet – som visionerar om framtidens så kallade elektriska motorvägar. Dessa idéer tycker jag själv är bland de mer intressanta idéer jag har tittat på avseende framtida medeldistanstransporter. När föraren kör in sitt elektriska fordon i TEV-systemet så växlar bilen över till TEV-systemets centrala “autopilot” som styr alla bilar som för tillfället finns i systemet. Detta möjliggör konvoj-transporter vilket möjliggör för fordonen att hålla mycket högra hastigheter med mycket högre säkerhetsnivåer jämfört med dagens rådande system (där varje förare själv kontrollerar bilen). Eftersom bilarna kan ligga mycket närmare varandra får det också plats mer fler bilar och passagerare på vägarna samtidigt. TEV-färden sker dessutom genom att bilen glider över en inducerande el-skena som ger bilen både el och kan ladda batterierna samtidigt – så i teorin skulle bilen kunna köra hur långt som helst utan tankstopp. Behöver det nämnas att fordonen i TEV-systemet är helt fossil-fria och därför inte ger upphov till lokala utsläpp?

TEV-projektet och dess samarbetspartners lyfter fram, baserat på OECD-forskning, att passagerartransporter inom världens rikare länder kommer att öka med 50% innan 2050 och menar på att det därför är viktigt att effektivisera våra nuvarande transporter ytterligare.

Vad förutser då Urban Foresight?

Genom att medverka och driva projekt som de som nämnts ovan samlar Urban Foresight erfarenheter från projekt och samarbetspartners över hela jorden och beskriver de spännande framgångarna i egna skrifter. Där hittar man exempel på banbrytande städer som är tidigt ute med att gå över till elektriska bilar och den ladd-infrastruktur som också krävs. I

Urban Foresights 50 big ideas on the future of electric mobility.
Urban Foresights 50 big ideas on the future of electric mobility.

den senaste publikationen “50 big ideas shaping the future on electric mobility”, håller de precis vad titeln lovar. Jag konstaterar att städer över hela vår glob verkar stämma upp i samma hållbara sång kring elektriska fordon, här kommer några exempel:

Ultralåga utsläppszoner (nr 1) – 200 städer i 10 europeiska länder har, eller är i processen att, etablera miljözoner där till exempel endast elbilar tillåts inom zonen. London nämns som en föregångare som redan har infört flera miljözonsprojekt och har ytterligare flera på gång!  

Transport i fattiga områden (nr 4) – De lägre kostnader för både bensin och underhåll som hänger ihop med elektriska bilar gör det möjligt att tillhandahålla transporter till lägre priser. Manila, huvudstaden i Filippinerna, har som mål att till 2017 erbjuda 100 000 av stadens lågt betalda taxichaufförer att billigt köpa elektriska trehjulingar (e-trikes) med en väldigt förmånlig avbetalningsplan – och på så vis vill staden kunna minska utsläppen med miljoner ton av koldioxid varje år!

Köp av bilresor i automat (nr 31) – Elbilar löser inte problem med trängsel och parkering men nya modeller för att dela på bilar är under utveckling. I Kinesiska Hangzhou erbjuds bilförare att hyra en fullt laddad elbil, som hämtas på fasta stationer runt om staden. El-bilarna har en räckvidd på 120 km’s och kan lämnas vid vilken annan station som helst, enligt vad som passar föraren bäst.  

De övriga 47 idéer och redan realiserade idéer som Urban Foresight beskriver i sin publikation bidrar redan till lägre transportutsläpp världen över. Mängden med redan pågående, intressanta och imponerande initiativ från hela planeten får mig att tänka att jorden redan är framtidens levande laboratorium!

Det får mig också att undra vad min egen stad, Stockholm, gör på fronten kring elektriska bilar. Jag gissar att du ställer dig samma fråga om din stad eller kommun!

Jag tackar David Beeton för att han denna soliga oktobermorgon har tagit sig tid med Tellus Think Tank’s läsare och ger mig ut för en frisk promenad genom den fantastiska staden Newcastle upon Tyne!

Nästa vecka: Vi får tillfälle att besöka de hemliga trädgårdarna i Leight som är en väldigt tätbefolkad stadsdel i The Crops in pots beeEdinburgh! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så berättar vi för dig när artikeln finns tillgänglig!

LÄS OM TELLUS THINK TANK…

Tellus Think Tank
Tellus Think Tank

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.